T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Delovna inšpekcija obravnava prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvesti o svojih ukrepih. Delovni inšpektor obravnava tudi anonimne prijave, razen če iz okoliščin izhaja sum, da so prijave neresne oziroma lažne. V postopku pa imate položaj stranke le vi, kot delodajalec, ne pa vlagatelj pobude ali anonimni prijavitelj.

Delovna inšpekcija (točneje Inšpektorat za delo RS oziroma pristojni inšpektorji) izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu. Torej celotno področje delovnih razmerij!

Pri delovnih razmerjih gre največkrat za preglede internih aktov in dokumentov (pogodb o zaposlitvi, listin o izplačilih plač, nadomestilih, dodatkih itd.), na podlagi katerih se ugotavljajo kršitve pravic in obveznosti delodajalca in delavca. Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor široka pooblastila, med drugim pravico pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente v fizični obliki in na elektronskem mediju, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku itd. Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor pod določenimi pogoji odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje za obravnavanje dejanskega stanja. Delodajalci pa morate inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora.

Inšpektor vodi upravni postopek na prvi stopnji, medtem ko o pritožbah zoper odločbe inšpektorjev za delo odloča Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V primerih, da inšpektor pri opravljanju nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost, da odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, da izvede prekrškovne postopke, poda kazensko ovadbo itd.

Široko področje pristojnosti delovne inšpekcije in njihova široka pooblastila ter možnost anonimne prijave naj Vas opozarja na to, da notranja nesoglasja v podjetju s področja delovnih razmerij rešite in uredite skladno z zakonom preden kateri od delavcev poda anonimno prijavo. Pravni strokovnjaki iz računovodstva Replika Vam lahko svetujejo!

Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

 

 

Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora po ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. Za delodajalca je najbolj pomemben efektivni delovni čas, ki je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Delodajalci ste dolžni v skladu z zakonom voditi evidenco o izrabi delovnega časa. Vanjo morate vpisovati podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom, opravljene ure v času nadurnega dela itd.

Polni delovni čas (ki vključuje efektivni delovni čas in odmor med delovnim časom v trajanju 30 minut) ne sme biti daljši od 40 ur na teden (v določenih primerih je lahko krajši). Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa, t. i. nadurno delo le v izjemnih, z zakonom določenih primerih (na primer v primeru izjemoma povečanega obsega dela ali če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi). Delodajalci nadurnega dela ne smete uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev. Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti praviloma v pisni obliki pred začetkom dela. Nadurno delo je omejeno, tako časovno kot glede oseb, katerim se lahko odredi. Posebej je urejeno tudi nočno delo.

Vsak sodobni delodajalec se mora zavedati, da z vsakodnevno zahtevo po delu preko polnega delovnega časa ne krši samo predpisov, temveč hkrati posega tudi v prosti čas svojih zaposlenih. Sodobni trendi namreč kažejo, da delavci, ki nimajo urejenega delovnega časa in so prikrajšani za svoj prosti čas pogosteje izostajajo z dela zaradi bolniških odsotnosti, ne čutijo pripadnosti podjetju in svoje delo zgolj opravljajo, ne trudijo pa se podjetju zagotoviti dodano vrednost.

Potrebujete nasvet, kako urediti področje delovnega časa v Vašem podjetju v korist podjetja in zaposlenih?

Pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Iz prenehanja pogodbe o zaposlitvi izhajajo številne obveznosti delodajalca. Vsak delodajalec si sicer želi dobre in stalne delavce, vendar pa razmere na trgu, želje delavcev in nesoglasja med delavcem in delodajalcem lahko pripeljejo tudi do prekinitve sodelovanja in prenehanja delovnega razmerja. Poznamo več možnosti prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, od katerih vsaka za delodajalca pomeni drugačne obveznosti:

- sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi pomeni najboljšo rešitev tako za delavca kot za delodajalca, saj se oba strinjata s prenehanjem razmerja in ohranita pozitiven odnos. Zakon določa za to vrsto prenehanja le dve formalni zahtevi, in sicer sklenitev sporazuma o prenehanju v pisni obliki z določilom o posledicah prenehanja za delavca pri uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti (pri Zavodu za zaposlovanje RS). Delavec, ki mu je delovno razmerje prenehalo zaradi sporazumne razveljavitve, namreč ni upravičen do denarnega nadomestila. Delodajalcu pri tem načinu prenehanja zaposlitve ni treba plačati odpravnine, razen če gre za upokojitev, ni mu treba dokazovati in utemeljevati odpovednega razloga ter upoštevati odpovednega roka. Delodajalec ima do delavca le še obveznost izročitve delovne knjižice (če je bil delavec pri njem zaposlen pred 1. 1. 2009) ter na njegovo zahtevo še obveznost vrnitve njegovih dokumentov, obveznost izdaje potrdila o vrsti dela, ki ga je delavec opravljal, in o izrabi letnega dopusta. Te obveznosti pa ima delodajalec tudi pri vseh ostalih vrstah odpovedi!

- prenehanje z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi; zajema odpovedi:
- zaradi odpovedi delavca; Delodajalec v tem primeru nima nobenih obveznosti, razen obveznosti spoštovanja odpovednega roka delavca iz zakona ali pogodbe o zaposlitvi.
- zaradi odpovedi delodajalca iz poslovnega razloga; Delodajalec mora v tem primeru izkazati utemeljen razlog, da nadaljevanje delovnega razmerja zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca ni več mogoče. O nameravani redni odpovedi iz poslovnega razloga mora delodajalec pisno obvestiti delavca. Delodajalec je dolžan upoštevati zakonsko določeni odpovedni rok in delavcu plačati z zakonom določeno odpravnino. Posebnosti veljajo v primeru odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev in za večje delodajalce.
- zaradi odpovedi delodajalca iz razloga nesposobnosti delavca; Delodajalec mora v tem primeru izkazati utemeljen razlog, da delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov ali da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela. Delodajalec mora delavcu omogočiti zagovor. Delodajalec je dolžan upoštevati zakonsko določeni odpovedni rok in delavcu plačati z zakonom določeno odpravnino. Posebnosti veljajo za večje delodajalce.
- zaradi odpovedi delodajalca iz krivdnega razloga na strani delavca; Delodajalec mora v tem primeru izkazati utemeljen razlog, da delavec krši pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec mora v zakonsko določenih rokih pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v določenem času. Pred odpovedjo mora delodajalec delavcu omogočiti zagovor. Delodajalec lahko pogodbo odpove z odpovednim rokom 30 dni in brez odpravnine.

Delodajalci morajo pri vseh oblikah redne odpovedi upoštevati, da za starejše delavce (starejše od 55 let), nosečnice, doječe matere in invalide velja posebna ureditev, če pogodbo odpoveduje delodajalec. Prav tako morajo upoštevati tudi zakonski rok, v katerem morajo odpoved dati ter na zahtevo delavca pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka. Delodajalec mora odpoved pogodbe o zaposlitvi dati v pisni obliki, s pisno obrazložitvijo odpovednega razloga ter opozorilom delavca na pravno varstvo in na njegove pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter jo delavcu osebno vročiti.

Izjemoma pride tudi do prenehanja pogodbe o zaposlitvi z izredno odpovedjo. Gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz številnih v zakonu določenih primerih, od katerih sta najpogostejša:
- neuspešno opravljeno poskusno delo,
- neupravičena odsotnost delavca z dela najmanj pet dni zaporedoma in
- nespoštovanje navodil pristojnega zdravnika, opravljanje pridobitnega dela ali pot iz kraja bivanja v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe brez ustrezne odobritve.
Delodajalec mora tudi v teh primerih upoštevati z zakonom določene obveznosti do delavca (zagovor itd.).

Do prenehanja pogodbe o zaposlitvi lahko pride tudi zaradi upokojitve delavca. Delodajalec delavca k upokojitvi ne more prisiliti, mu je pa dolžan plačati odpravnino.

Do prenehanja pogodbe o zaposlitvi pride tudi zaradi prenehanja delodajalca. Gre za posebne primere prenehanja pogodb o zaposlitvi v primeru stečaja ali prisilne oziroma prostovoljne likvidacije delodajalca.

Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Običajno delodajalec z zaposlenim sklene redno pogodbo o zaposlitvi. Če pa se zaposluje poslovodno osebo (član uprave, direktor) potem je pametneje skleniti t. i. individualno pogodbo o zaposlitvi. Zakonodaja namreč omogoča, da se pri taki pogodbi drugače kot določa zakon ali kolektivna pogodba uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, delovnim časom, zagotavljanjem odmorov in počitkov, plačilom za delo, disciplinsko odgovornostjo ter prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Slednje je najbrž še najpomembnejše, saj delodajalcu (v teh primerih kar lastniku podjetja) omogoča, da poslovodno osebo ali prokurista, odpusti tudi brez razloga. To pa je nujno potrebni vzvod lastnika, da hitro in brez nepotrebnih postopkov zamenja vodstvo ter prepreči nadaljnjo gospodarsko škodo.

Redna pogodba o zaposlitvi se običajno sklepa za nedoločen čas in se le izjemoma v primerih, določenih z zakonom, lahko sklene tudi za določen čas. Za varstvo pred »napačno« izbiro delavca ali kasnejšimi nesoglasji delodajalci tako raje izkoristite druge zakonite vzvode (poskusno delo, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi) kot pa zaposlovanje za določen čas mimo zakonskih pogojev. Pridobili boste tudi boljše delavce, saj najboljši in podjetju najbolj pripadni delavci niso pripravljeni res dobro delati ob vedenju, da v podjetju nimajo prihodnosti.  

Tako redna kot individualna pogodba o zaposlitvi morata biti sklenjeni v pisni obliki. Izogibajte se tipiziranih obrazcev pogodb, saj niso prilagojeni potrebam in zahtevam Vašega podjetja. V podjetju Replika svetujemo, da za sklenitev pogodb o zaposlitvi z delavci, ki naj bi Vašemu podjetju prinesli dodano vrednost, najamete pravnega strokovnjaka. Vsebina pogodbe o zaposlitvi je pomembna, saj poleg zahtev, ki jih glede vsebine določa zakon, lahko z njo določite tudi tiste, ki so pomembne za Vas. To je predvsem jasno začrtan delokrog delavčevih obveznosti in odgovornosti, varstvo poslovnih skrivnosti, način plačila v povezavi z dodano vrednostjo (nagrajevanje delavca), možnosti delavčevega napredovanja, izobraževanja, opravljanja nadur, razporeditve delovnega časa itd.

Pri sklenitvi individualne ali redne pogodbe o zaposlitvi Vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki.

Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi