T: +386 (0)1 422 88 77, G: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RAČUNOVODSKI SERVIS - RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSKE STORITVE - DAVČNO SVETOVANJE - RAČUNOVODJA - LJUBLJANA

računovodstvo za tujce Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Podjetje (pravna ali fizična oseba) se identificira za namene DDV na podlagi predloženega zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV. Več o tem, kdaj podjetje postane DDV zavezanec si lahko preberete tu (POVEZAVA NA DDV ZAVEZANEC). Podjetje z registracijo pridobi identifikacijsko številko za DDV, ki je sestavljena iz davčne številke in predpone SI. S tem postane DDV zavezanec in mora pravilno obračunavati in plačevati DDV.

Podjetje se lahko identificira za namene DDV že s prvimi navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene v opravljanje dejavnosti (na primer pripravljalna dela, prva nabava blaga, nakup opreme itd.), najkasneje pa se mora, ko znesek njegovega obdavčljivega prometa preseže 50.000 evrov.

Davčna uprava kot dokazilo, da podjetje namerava opravljati dejavnost, zahteva predložitev pogodb ali predpogodb, poslovnih načrtov, listin o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ali drugih listin, iz katerih izhaja, kako namerava podjetje pridobivati obdavčljive prihodke. Za podjetja in podjetnike priprava oziroma predložitev zahtevanih prilog lahko pomeni težavo.

V knjigovodstvu in računovodstvu Replika imamo izkušnje z identifikacijo podjetij za DDV. Prav tako lahko za Vas vodimo računovodstvo in skrbimo za pravilen obračun DDV. Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Samo samostojni podjetnik posameznik (s. p.) prosto razpolaga s svojim sredstvi na poslovnem računu svojega podjetja, pri čemer pa je dolžan voditi evidenco pretokov med podjetjem in gospodinjstvom. V praksi to pomeni, da se vse transakcije s poslovnega računa, ki ne pomenijo poslovnih odhodkov, evidentirajo kot pretok denarja iz podjetja v gospodinjstvo. Mogoče je tudi obratno, da podjetnik iz različnih razlogov plača poslovni odhodek iz svojega osebnega transakcijskega računa. V tem primeru se tako plačilo šteje za pretok denarja iz gospodinjstva v podjetje.

Plačilo iz poslovnega računa torej ne pomeni avtomatično poslovnega odhodka, še zlasti pa ne davčno priznanega odhodka. Zato je treba biti pri nakazilih previden, saj se podjetniku lahko hitro zgodi, da odlivi v gospodinjstvo presežejo prihodek podjetja. To pa pomeni terjatve davčnih organov do podjetja in podjetja do podjetnika, slabo bonitetno oceno in s tem povezane slabe pogoje financiranja s strani bank (krediti, limiti itd.).

Opozoriti velja, da sistem pretoka denarja v gospodinjstvo ne velja za podjetnike, ki so sicer edini lastniki in hkrati samozaposleni pri enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo.

Če želite, da pravilno, strokovno in ažurno vodenje knjigovodstva in računovodstva Vašega podjetja prevzame naš računovodski servis Replika, nam pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Tristranski posli so verižni posli, v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci, identificirani za namen plačevanja DDV, vsak v svoji državi članici EU. Davčni zavezanec, ki je dobavitelj blaga iz ene države članice EU, izda račun za dobavo blaga znotraj EU davčnemu zavezancu, ki je pridobitelj blaga v drugi državi članici EU, medtem ko se blago neposredno odpremi davčnemu zavezancu v tretjo državo članico EU, ki je dejanski prejemnik blaga. V tem primeru obstajajo določene administrativne poenostavitve pri obračunavanju DDV, in sicer je DDV dolžan obračunati šele tretji v verigi, to je dejanski prejemnik blaga.

Slovensko podjetje, davčni zavezanec za DDV, ki je dobavitelj blaga v tristranskem poslu (prvi v verigi), je lahko oproščeno plačila DDV za dobavo blaga, če gre za dobavo blaga, ki ga odpošlje ali odpelje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za njen račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico ali če gre za dobavo blaga drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, in deluje kot tak v tej drugi državi članici. Za uveljavitev oprostitve plačila mora slovensko podjetje razpolagati z dokazilom, da je bilo blago dejansko odposlano ali odpeljano v drugo državo članico (na primer z računom in prevozno listino ali drugim ustreznim dokumentom, iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz računa ali s pisno izjavo o prevozu blaga v drugo državo članico, ki jo podpiše prevzemnik blaga).

V primeru tristranskih poslov se podjetju, davčnemu zavezancu iz druge države članice EU, pridobitelju blaga v tristranskem poslu (drugemu v verigi) v Republiki Sloveniji zato ni treba identificirati za namene DDV. Če je slovensko podjetje, davčni zavezanec za DDV, prejemnik blaga (drugi v verigi) lahko obveznost plačila DDV prevali na prejemnika blaga, davčnega zavezanca v tretji državi članici EU, če to ustrezno označi na računu in izkaže z listinami, da blago ni prispelo v Slovenijo.

Slovensko podjetje, davčni zavezanec za DDV, ki je prejemnik blaga v tristranskem poslu (tretji v verigi), obračuna DDV po sistemu samoobdavčitve kot prejemnik blaga in lahko zanj uveljavlja odbitek vstopnega DDV.

Z vidika davčne obravnave so problematični nepravi tristranski posli, pri katerih je en člen v verigi ali podjetje s sedežem izven EU ali fizična oseba ali pri katerih blago potuje iz prve države najprej v drugo in šele nato v tretjo državo. DDV se v teh primerih obračuna po splošnih pravilih, kar pomeni, da je za vsakokratno tovrstno transakcijo potrebna ustrezna davčna analiza posla, saj gre za kombinacije dobav znotraj EU z izvozom in uvozom blaga.

V podjetju Replika, računovodstvo in davčno svetovanje, d.o.o. Vam lahko svetujemo pri načinu obračunavanja DDV pri pravih in nepravih tristranskih poslih ali za Vaše podjetje v celoti prevzamemo knjigovodstvo in računovodstvo. Za več informacij pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Računovodstvo in knjigovodstvo Replika za mala in srednja podjetja opravlja vsa najpogostejša računovodstva opravila, in sicer:
- knjiženje dokumentov, kot so izdani računi, prejeti računi, bančni izpiski, poboti itd.,
- izstavljanje računov,
- obračun davka na dodano vrednost (DDV),
- priprava letnih poročil za namene obračuna davka od dobička pravnih oseb (oziroma davka od dohodka pravnih oseb) ali davka od dobička iz dejavnosti za samostojne podjetnike,
- priprava letnih poročil za namene statističnega poročanja AJPES,
- obračuni plač za zaposlene in poročanje kontrolnim institucijam,
- obračun izplačila po pogodbi o poslovodenju in poročanje kontrolnim institucijam,
- obračun za plačilo prispevkov direktorjev enoosebnih družb ali samostojnih podjetnikov in poročanje kontrolnim institucijam,
- obračuni avtorskih honorarjev in poročanje kontrolnim institucijam,
- obračuni najemnin za izplačilo fizičnim osebam in poročanje kontrolnim institucijam,
- priprava in knjiženje potnih nalogov,
- izvajanje plačilnega prometa,
- prijava obveznosti v ePobot,
- priprava in oddaja poročil za namene Banke Slovenije in statističnega poročanja AJPES, kot so statistika finančnih računov, četrtletno poročilo o poslovanju poslovnih subjektov, poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti,
- postopki pridobivanja delovnih dovoljenj in s tem povezana dokumentacija.

Če želite, da pravilno, strokovno in ažurno vodenje knjigovodstva in računovodstva Vašega podjetja prevzame naš računovodski servis Replika, nam pišite na info@replika.si ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Potni nalog in obračun potnih stroškov mora ustrezati standardu verodostojne knjigovodske listine. Ta je verodostojna, če se pri njenem kontroliranju pokaže, da lahko strokovna oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na njeni podlagi popolnoma jasno in brez dvomov spozna naravo in obseg poslovnega dogodka.

Iz potnega naloga in obračuna potnih stroškov mora tako izhajati, kdo, kdaj in katero pot je opravil, s kakšnim poslovnim namenom in kateri stroški so mu pri tem nastali. Za priznanje tega stroška podjetja kot davčno priznanega odhodka mora biti tak strošek povezan s prihodki iz poslovanja podjetja. Dejansko verodostojnost (izvedbo) in potrebnost potnega naloga lahko podjetje dokazuje z različnimi listinami: na primer s sklenjenimi pogodbami, z izdanimi računi kupcem ali dobaviteljem, s potrdili o plačilu cestnin, predornin, parkirnin, vinjet itd., z računi o stroških prenočevanja, letalskega ali drugega prevoza itd. Pomembno je, da potni nalog in obračun potnih stroškov vsebujeta vse sestavine in da sta pripravljena za vsako pot posebej, razen izjemoma, pod določenimi pogoji in s še dodatnimi dokazili za več poti skupaj.

Če potni nalog ustreza verodostojni listini, se šteje, da sodi med stroške iz delovnega razmerja in se ne všteva v osnovo za odmero dohodnine zaposlenega do s predpisi določene višine. V nasprotnem primeru se izplačilo potnih stroškov lahko obravnava kot drug dohodek iz delovnega razmerja, za katerega mora podjetje za zaposlenega plačati prispevke in akontacijo dohodnine, zaposlenemu pa se za te stroške poveča davčna osnova in s tem obveznost iz naslova plačila dohodnine.

Če želite, da za vaše knjigovodstvo in računovodstvo poskrbimo mi, se obrnite na naš računovodski servis, Replika, d. o. o.. Pišete nam lahko na info@replika.siali nas pokličite na +386 (0)1 422 88 77.

Accounting video

video predstavitev

» Promo video teaser

Odličnost skupine Replika
Skupino Replika odlikujejo strokovni kadri, znanje, visoka kakovost dela in velika odzivnost.

Računovodstvo
EEPA Winner
SKIS
Horizon 2020 tools

računovodja odgovarja
o računovodstvu

Če želite nasvet, finančno svetovanje, imate vprašanje,
komentar itd., nam pišite na računovodja računovodstva Replika.

Računovodske informacije

 • DDV zavezanec

  Dober računovodski servis skrbi za pravilno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost (DDV) za Vaše podjetje.

 • Računovodski izkazi

  Priprava računovodskih izkazov podjetja ni samo zakonska obveznost podjetja. Računovodstvo Replika Vam pojasni, kako lahko te izkaze uporabite za izboljšanje lastnega poslovanja ali za preverjanje poslovnega partnerja.

 • Regres in letni dopust

  V računovodskem servisu Replika poznamo odgovore na vprašanja povezana s obveznostmi delodajalca glede regresa in letnega dopusta.

 • (Ne)priznani odhodki

  Pravilno vodenje računovodstva in poslovnih knjig zagotavljajo le kakovostno opravljene računovodske storitve z davčnim svetovanjem.

 • 13. plača in božičnica

  V računovodskem servisu Replika Vas usmerjamo in Vam svetujemo pri izplačilih 13. plače in božičnice.

 • Tristranski posli

  Ne veste kako bi obračunali DDV pri tristranskih poslih? V računovodskem servisu Replika Vam lahko svetujemo kako.

 • Najpogostejša opravila v računovodstvu za podjetja (MSP)

  Družbi za računovodstvo in knjigovodstvo Replika lahko zaupate, da bo za Vaše podjetje (MSP) popolno, strokovno in ažurno opravila vsa najpogostejša računovodska opravila.

 • Pretok denarja v gospodinjstvo

  V računovodstvu Replika svetujemo pri možnostih pretoka denarja iz podjetja v gospodinjstvo.

 • Identifikacija za DDV

  V računovodstvu in knjigovodstvu Replika Vam pripravimo tudi dokumentacijo potrebno za namen identifikacije za DDV in za Vas izpolnimo potrebne obrazce.

1/3

Nepovratna sredstva EU, zastopanje podjetij, optimizacija poslovanja in vodenje projektov

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.

Izobraževanje, investicijski projekti, naložbe v nepremičnine in javne dražbe nepremičnin

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.

Replika Remote - uporabljamo programsko opremo
OpPIS in Pantheon ter dokumentni sistem EBA.

Naj računovodski servis 2012
EFQM award
Certificiran računovodski servis
 
Standard računovodskih storitev
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM
EU skladi